Regulamin Portalu

Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:"Portal" – administrowana przez właściciela strona internetowa dostępna pod adresem https://AltMobi.com/ oraz przeznaczona do sprzedaży Produktów cyfrowych takich jak gry video, kody dostępowe oraz oprogramowanie.„AltMobi" – „Game4Play” - Platforma sprzedaży produktów cyfrowych."Użytkownik" – osoba korzystająca z dowolnej funkcjonalności Portalu albo osoba, która dokonałarejestracji w Portalu. Jeżeli postanowienia niniejszego Regulaminu nie precyzują tej kwestii, zaUżytkownika uznaje się Sprzedawcę, Klienta oraz Gościa."Klient" - użytkownik, który dokonuje zakupu Produktów w Portalu. Klientem może być:(a) osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,(b) osoba prawna lub(c) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,które mogą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania - o ile posiadają kontopoczty elektronicznej,„Gość” – osoba korzystająca z funkcjonalności Portalu bez dokonywania rejestracji."Sprzedawca" – osoba oferująca sprzedaż swoich Produktów za pośrednictwem Portalu."Produkt" - usługa elektroniczna będąca kodem elektronicznym klucza do gry komputerowej, gryna konsolę, albo licencją oprogramowania oferowana do sprzedaży w Portalu AltMobi.                                                                                                                                                                                                                                                         "Abonament VIP"  - usługa polegająca na cyklicznym abonamencie, dzięki któremu Klient dostaje 5 losowych gier na platformie Steam (PC) tygodniowo.§ 1.Postanowienia ogólne.1. Użytkownik niniejszym oświadcza, iż dokonując Rejestracji w Portalu akceptuje postanowieniaRegulaminu i Polityki Prywatności.2. Operator zezwala użytkownikowi na dostęp do Serwisu oraz korzystanie z informacji na niej

zamieszczonych w pełnym zakresie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Operator zastrzega również prawo ograniczenia możliwości korzystania przez Użytkowników z

Serwisu w dowolnym momencie. Osoby,

które nie spełniają warunków opisanych w regulaminie, nie mogą korzystać z portalu.

4. AltMobi zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. O zmianie

Regulaminu poinformujemy na wskazany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w przypadku braku zgody na zmianę

Regulaminu w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

5. AltMobi udostępnia cyfrową platformę handlową do wymiany informacji o Produktach. Przedmiotem

umowy sprzedaży są Produkty będące legalnym oprogramowaniem dostarczanym przez jego

producentów, zgodnie z licencją jaka została zakupiona dla danego Produktu. Dodatkowo AltMobi

zapewnia możliwość dokonywania transakcji drogą elektroniczną zawieranej pomiędzy

Sprzedawcami a Klientami dotyczących Produktów zamieszczonych w Portalu.

6. Niezależnie od postanowienia §1 pkt. 4, pkt 5. AltMobi sprzedaje za pośrednictwem Portalu także

swoje produkty i usługi. Tylko w przypadku produktów i usług oferowanych bezpośrednio przez

AltMobi, spółka staje się stroną umowy sprzedaży. W pozostałych przypadkach, stronami umowy są

inni Użytkownicy Portalu.

7. Użytkownik dokonujący rejestracji w Portalu wyraża zgodę na przetwarzanie oraz przekazanie

przez AltMobi danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nr IP oraz innych danych, niezbędnych do realizacji umowy, takich jak numer

rachunku bankowego – do operatorów płatności, w tym na przetwarzanie przez operatorów

płatności tych danych, w celu realizacji transakcji zapłaty za produkty i usługi oferowane w

Portalu. Klient również wyraża zgodę na przekazywanie przez AltMobi danych osobowych do

Sprzedawcy w celu przekazania zgłoszenia reklamacyjnego albo żądania wystawienia faktury. 

Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania ich zmiany lub

usunięcia.§ 2.Płatności w Portalu AltMobi.1. AltMobi nie pobiera opłat za rejestrację Użytkowników w Portalu. Klienci obok ceny sprzedaży

ponoszą wyłącznie opłaty na rzecz operatorów płatności z tytułu korzystania z wybranego kanału

płatności, zgodnie z taryfą opłat.

2. Sprzedawcy uiszczają na rzecz AltMobi prowizje i opłaty zgodnie z odrębnie zawartą umową oraz

opłaty na rzecz operatorów płatności.

3 Klienci mogą dokonywać płatności z tytułu zakupu Produktów w następujący sposób:

a) bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w Portalu,

b) na rzecz Sprzedawcy za pośrednictwem następujących operatorów płatności:

- płatności mobilne

- przelewy24.

c) na rzecz Sprzedawcy za pośrednictwem AltMobi.

4. W przypadku zasilenia konta  wykorzystaniem płatności telefonii komórkowej

użytkownik może skorzystać z następujących płatności cyklicznych lub jednorazowych:

a) cykliczna opłata 1 raz na tydzień, pobierania jest opłata w wysokości 12,19 zł netto (14,99zł brutto),  użytkownik otrzymuje 5 losowych produktów cyfrowych tygodniowo bezpośrednio na skrzynkę poczty elektronicznej. ("Abonament VIP")

b) opłata jednorazowa w przypadku zakupu wybranego produktu cyfrowego, pobierana jest opłata zależna od ceny produktu na portalu.

5. Klient wybierając sposób płatności opisany w ust. 5 lit. b) i c) oświadcza niniejszym, iż wyraża

tym samym zgodę na dokonywanie płatności poprzez Portale oferujące te systemy płatności albo

za pośrednictwem AltMobi oraz że zapoznał się z regulaminami operatorów płatności. AltMobi nie ponosi

odpowiedzialności względem Użytkowników za jakiekolwiek problemy z dokonaniem płatności z

przyczyn leżących po stronie operatorów płatności, w szczególności za opóźnienie w realizacji

płatności lub niemożność jej dokonania z przyczyn technicznych. Zdanie powyższe nie znajduje

zastosowania w zakresie w jakim zapis jest niezgodny z przepisami dotyczącymi ochrony

konsumentów. W przypadku reklamacji dotyczącej usług operatora płatności, Użytkownik powinien

zwrócić się do operatora właściwego Portalu płatności zgodnie z warunkami reklamacji

określonymi w jego regulaminie. Jeśli płatność nie została zrealizowana z przyczyn leżących po

stronie AltMobi, Użytkownik powinien zgłosić reklamację zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym

Regulaminie.

6. Klient oświadcza, iż środki finansowe którymi dokonuje płatności za Produkty pochodzą

wyłącznie z legalnych źródeł.

7. Sprzedawca upoważnia AltMobi do przyjmowania środków pieniężnych wpłaconych przez Klientów

na rachunek bankowy AltMobi bezpośrednio albo za pośrednictwem systemów płatności. 

Szczegółowe zasady rozliczeń pomiędzy AltMobi a Sprzedawcą określa odrębna umowa zawarta

pomiędzy tymi podmiotami.

8. Żądanie wystawienia faktury Klient powinien zgłaszać do Sprzedawcy za pośrednictwem AltMobi

na adres e-mail wskazany w Portalu.

9. Klienta oraz Sprzedawcę obciążają wszelkie zobowiązania publicznoprawne związane z

transakcjami zawieranymi za pośrednictwem Portalu (w szczególności cła oraz podatki). Zdanie

powyższe nie znajduje zastosowania w zakresie w jakim zapis jest niezgodny z przepisami

dotyczącymi ochrony konsumentów.

10. W przypadku jakiejkolwiek nieprawidłowości działaniu produktów cyfrowych i kluczy do gier od użytkowników lub Serwisu, kupujący zobowiązany jest do napisania reklamacji na adres e-mail support@AltMobi.com. W przypadku potwierdzenia błędu działania systemu czy też pomyłki Serwisu lub Użytkowników, Użytkownik dostanie nowy produkt(y) lub klucz(e)

§ 3.

Rejestracja oraz warunki korzystania z Portalu.

1. Minimalne warunki techniczne wymagane do korzystania z Portalu są następujące:

- posiadania komputera albo innego urządzenia z dostępem do Internetu,

2. AltMobi umożliwia Użytkownikom korzystanie z Portalu w następujący sposób:

- poprzez rejestrację za pośrednictwem formularza rejestracyjnego,

- poprzez korzystanie z Portalu jako gość bez rejestracji (bez uprawnień zarejestrowanego użytkownika).

a) Użytkownik dokonuje rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego,

udostępnianego w ramach Portalu. Podczas rejestracji Użytkownik ma obowiązek podać

następujące dane:

- adres e-mail stanowiący login do Portalu,

- hasło logowania,

b) Korzystanie z Portalu jako Gość wymaga wskazania przez Użytkownika adresu e-mail bez

dokonywania rejestracji w Portalu.

3. Użytkownik zamierzający dokonywać sprzedaży Produktów w Portalu zobowiązany jest

dodatkowo do zawarcia umowy z AltMobi w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za poprawność danych oraz zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania AltMobi o ich zmianie.

opisanych w regulaminie.

5. AltMobi zastrzega sobie prawo do weryfikacji płatności dokonywanych przez Klienta w Portalu.

Dokonanie weryfikacji ma charakter dobrowolny i służy wyłącznie potwierdzeniu autentyczności

danych Klienta. Powyższa weryfikacja może nastąpić poprzez wysłanie wiadomości sms z kodem, który Klient wprowadzi w Portalu albo prześle na adres

poczty elektronicznej wskazany przez AltMobi,

W przypadku odmowy dokonania weryfikacji, albo negatywnego wyniku weryfikacji, AltMobi

niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Sprzedawcę, któremu przysługuje prawo do odstąpienia od

umowy sprzedaży z jednoczesnym zwrotem ceny zapłaconej przez Klienta.

6. W przypadku stwierdzenia naruszeń niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa powszechnie

obowiązującego, albo odmowy dokonania weryfikacji lub jej negatywnego wyniku, AltMobi zastrzega

sobie prawo do:

- czasowego zawieszenia możliwości korzystania z Portalu do momentu zaprzestania naruszeń

albo usunięcia ich skutków,

- rozwiązania Umowy z Użytkownikiem.

7. Użytkownicy Portalu zobowiązują się do:

- oferowania do sprzedaży wyłącznie oprogramowania pochodzącego z legalnych źródeł,

- udzielania AltMobi rzetelnej oraz pełnej informacji na temat Produktów umożliwiających ich opis w

Portalu,

- podawania wyłącznie prawdziwych danych wymienionych w § 3 ust. 2 Regulaminu,

- powstrzymania się od wszelkich działań, które mogłyby naruszyć w jakikolwiek sposób prawa

oraz dobra osobiste osób trzecich,

- niepublikowania na Portalu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności o charakterze

pornograficznym, nawołujących do nienawiści na tle narodowościowym rasowym oraz religijnym.

- powstrzymania się od wszelkich działań, które mogłyby zakłócić działanie Portalu albo

korzystanie z niego przez innych Użytkowników,

- nieudostępniania osobom nieupoważnionym loginu oraz hasła dostępu do Portalu.§ 4.Warunki dokonywania transakcji.1. Zamieszczenie Produktu na Portalu stanowi ofertę zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu

cywilnego.2. Transakcje w Portalu są przeprowadzane za pośrednictwem elektronicznych kanałów

porozumienia się na odległość, w szczególności za pośrednictwem poczty

elektronicznej. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć konsumentowi rzecz wolną od wad.

3. Zawarcie umowy pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym następuje z chwilą potwierdzenia przez

Kupującego woli zawarcia umowy poprzez zaznaczenie odpowiedniej funkcjonalności w Portalu,

o czym Sprzedawca jest automatycznie powiadamiany.

4. Produkt jest przesyłany na adres e-mail wskazany przez Klienta niezwłocznie po zaksięgowaniu

środków na rachunku bankowym AltMobi albo operatora płatności w przypadku płatności online albo

w terminie do 3 dni roboczych od daty zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku

bankowym AltMobi albo operatora płatności w przypadku przelewu tradycyjnego.

5. Sprzedawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Klienta z tytułu niewykonania albo

nienależytego wykonaniem umowy sprzedaży Produktu.§ 5.Odpowiedzialność.1. AltMobi nie ponosi odpowiedzialności w następujących przypadkach:

a) za szkody wynikające z utrudnień lub niemożności korzystania z Portalu przez Użytkowników z

przyczyn niezależnych od AltMobi,

b) za szkody wynikające z wirusów, które mogą być przesyłane do Portalu lub za

jego pośrednictwem przez osoby trzecie,

c) za brak możliwości korzystania z Portalu w przypadku zablokowania konta przez AltMobi z powodu

naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu,

d) za roszczenia Klientów i Sprzedawców wynikające z umów zawieranych między sobą.

2. Wyłączenia odpowiedzialności opisane w ust. 1 nie mają zastosowania w zakresie, w jakim są

sprzeczne z przepisami dotyczącymi ochrony praw konsumentów.§ 6.Reklamacje.1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez AltMobi w ramach Portalu mogą być składane

przez Użytkowników w formie pisemnej albo za pośrednictwem poczty elektronicznej. Reklamacje

będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez AltMobi.

2. W przypadku, gdy reklamacja Klienta dotyczy właściwości Produktu albo innych usług

Sprzedawcy, AltMobi niezwłocznie przekazuje reklamację Sprzedawcy celem jej rozpatrzenia.

Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

3. W przypadku jakiejkolwiek nieprawidłowości w działaniu produktów cyfrowych i kluczy do gier od użytkowników lub Serwisu, kupujący zobowiązany jest do napisania reklamacji na adres e-mail support@AltMobi.com. W przypadku potwierdzenia błędu działania systemu czy też pomyłki Serwisu lub Użytkowników, Użytkownik dostanie nowy produkt(y) lub klucz(e).§ 7.Polityka zwrotów.1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze

Sprzedawcą w terminie 14 dni od daty wydania Produktu. Do zachowania terminu wystarczy

wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy

zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu

przez Klienta ich oryginalnego opakowania oraz sytuacji rozpoczęcia świadczenia przez AltMobi

usługi, które następuje w momencie aktywacji przez Klienta kodu elektronicznego do

Produktu. Niniejszym, Klient wyraża zgodę na dostarczenie Produktu w wyżej wymienionych

okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.

2. W przypadku niedostępności Produktu wybranego przez Klienta zostanie on poinformowany o

najbliższym możliwym terminie wysyłki Produktu, zaś w przypadku braku zgody Klienta na zmianę

terminu realizacji zamówienia, AltMobi dokona zwrotu wpłaconej kwoty na rzez Klienta w terminie do

3 dni roboczych. Na życzenie Klienta kwota do zwrotu może zostać zamieniona na punkty

rabatowe do wykorzystania w Portalu albo zasilenia opcji „Portfel klienta” w Portalu.§ 8.Rozwiązanie umowy.1. Każda ze Stron ma prawo do wypowiedzenia umowy zawartej z AltMobi w każdym momencie bez

podania przyczyny.

2. Wypowiedzenie umowy przez Klienta następuje poprzez zgłoszenie żądania usunięcia konta

zgłoszone w Portalu.

3. Wypowiedzenie umowy zawartej przez AltMobi z Klientem następuje przez zablokowania Konta

klienta potwierdzone za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na wskazany przez Klienta

adres przy rejestracji w Portalu.

4. Wypowiedzenie umowy zawartej przez AltMobi ze Sprzedawcą następuje w drodze oświadczenia

w formie pisemnej pod rygorem nieważności zgodnie z warunkami umowy zawartej przez Administratora oraz Klienta.

5. Okres wypowiedzenia umowy zawartej przez AltMobi z Klientem wynosi 21 dni, jednak w żadnym

przypadku nie może być krótszy niż okres finalizacji rozpoczętych transakcji w których Klient bierze

udział.  AltMobi przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku podejrzenia łamania przez użytkownika niniejszego regulaminu.

7. W przypadku roszczeń użytkownika, AltMobi zastrzega sobie prawo do pozostawienia konta użytkownika w serwisie.§ 9.Postanowienia końcowe.1. Integralną część niniejszego Regulaminu, wiążącą wszystkich zarejestrowanych Użytkowników,

stanowi Polityka Prywatności.

2. Administratorem Portalu AltMobi jest Buzz Box sp. z o.o..

3. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymanie treści niniejszego regulaminu do którego

przystąpił na wskazany przez siebie adres mailowy w § 3 ust. 2 umowy.

4. Wszelkie uwagi i reklamację należy kierować na adres e-mail: support@AltMobi.com

5. Użytkownicy nie mogą bez pisemnej zgody AltMobi wyrażonej pod rygorem nieważności przenosić

praw, obowiązków roszczeń i lub wierzytelności z umowy łączącej i na osobę trzecią.

6. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów między AltMobi a Użytkownikiem jest prawo Polskie.

Spory będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę AltMobi. Zapis zdania

poprzedniego nie ma zastosowania do umów zawieranych z udziałem konsumentów.